Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r.

ZEBRANIE WIEJSKIE W ŻEGOCINIE - 31.03.2019

   W największej wiosce gminy, w Żegocinie, sprawozdawczo - wyborcze zebranie wiejskie odbyło się w niedzielę, 31 marca 2019 roku, a rozpoczęło się o godzinie 17.00. Do sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie przybyła rekordowa liczba mieszkańców, gdyż na liście obecności podpisało się 109 osób. Ale i tak to za mało, aby uzyskać kworum (285 osób); dlatego też zebranie odbyło się w drugim terminie.
   Przybyłych powitał sołtys Żegociny Tomasz Janiczek, który do stołu prezydialnego zaprosił: Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Gołebia, Wójta Gminy Żegocina - Wojciecha Wronę, radnych: Adama Nożkiewicza - wyznaczonego na prowadzącego zebranie i Piotra Kępę. Protokołowała Agnieszka Janiczek.
   Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej Żegociny w czteroletnim okresie minionej kadencji przedłożył zgromadzonym Sołtys - Tomasz Janiczek (pełna treść sprawozdania - poniżej).
   Kolejną obszerną informację przedłożył zgromadzonym Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, który podobnie jak Rada Gminy, w której zasiada 11 "nowych" radnych, działają dopiero kilka miesięcy. Poinformował, że z budżetu gminy na remonty, inwestycje, plany w 2018 roku przeznaczono ponad 1 mln 946 tys. zł. Wójt mówił także o planach inwestycyjnych i remontowych w sołectwie Żegocina na 2019 rok. Są wśród nich m. in: budowa siłowni zewnętrznej przy boiskach przyszkolnych, remont figury przydrożnej w okolicy cmentarza, rozbudowie placu zabaw przy przedszkolu, remonty dróg. Kolejne jego informacje dotyczyły spraw całej gminy. Była mowa m. in. o reorganizacji pracy Urzędu Gminy, programie usuwania azbestu, realizacji programów "Czyste powietrze" i "WiFi4Eu", powołaniu na okres próbny Dyrektora CKSiT w Żegocinie - Moniki Książka-Leśniak, programie i harmonogramie naprawy dróg gminnych, programach dla dzieci "Umiem pływać" i "Jeżdżę z głową". Zapowiedział także prace nad programem zagospodarowania przestrzennego. Wójt podziękował także mieszkańcom za przybycie na zabranie, radzie sołeckiej na czele z sołtysem za współpracę.
   W kilkuczęściowej dyskusji mieszkańcy zgłosili kilkanaście wniosków i pytań. Dotyczyły one m. in: polityki senioralnej, remontów dróg, nowego placu przy Zespole Szkół (ruchu samochodowego w tym miejscu), statutu sołectwa, remontu drogi i mostu w Nadolu, stanu czystości we wsi, przywrócenia Posterunku Policji, realizacji programu związanego z fotowoltaiką, toalet w miejscach publicznych, w tym w przy Placu Nivea w parku, remontu drogi do Nagórza, kolejek w Ośrodku Zdrowia itp. Do wszystkich zgłoszonych problemów odnieśli się: Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb i Wójt Wojciech Wrona. Zaapelowali także o zgłaszanie spraw i problemów do Rady, bądź Wójta poprzez podane do publicznej wiadomości służbowe telefony, e-mail lub podczas dyżurów. Obaj podziękowali także mieszkańcom Żegociny za zaufanie wyrażone podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych. Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb zwrócił także uwagę na zmianę zasad pracy w Radzie Gminy. Zasadnicze dyskusje toczone są bowiem teraz podczas wspólnych posiedzeń komisji, które często trwają wiele godzin.
   Zebranie trwało trzy godziny. Sporą część tego czasu wykorzystano w celu przeprowadzenia wyborów. Powołana Komisja Skrutacyjna, w której pracowały: Kamila Mirowska, Maria Siekacz i Beata Łękawa miała dużo pracy. Najpierw przeprowadziła wybory sołtysa. Z sali zgłoszono dwie kandydatury: Józefa Kępy i Tomasza Janiczka. W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Józef Kępa - 33, Tomasz Janiczek - 74. Sołtysem wsi Żegocina na kadencję 2019- 2023 został więc wybrany ponownie Tomasz Janiczek.
  Bardziej skomplikowane okazało się przeprowadzenie wyborów 10-osobowej Rady Sołeckiej. Z sali zgłoszono prawie trzydziestu kandydatów, jednak większość z nich nie wyraziła zgody na kandydowanie. Ostatecznie na kartce wyborczej znalazły się imiona i nazwiska 12. kandydatów. Do Rady Sołeckiej Żegociny w głosowaniu tajnym zostali wybrani: Bobowski Sylwester (50 głosów), Jędrzejek Grzegorz (56), Agnieszka Zbyrowska (49), Daniel Paprota (56), Krzysztof Rzepecki (53), Jarosław Dziedzic (59), Karol Rosiek (64), Radosław Waligóra (50), Michał Siekacz (52), Andrzej Wolak (60). Kandydowali też: Barbara Kuska (37 głosów) oraz Jan Mróz (26).
  Zgromadzeni wybrali także Komisję Rewizyjną, która pracować będzie w składzie: Andrzej Cichoń (39 głosów), Barbara Kuska (41), Barbara Łękawa (40). Mniejsza liczba oddanych głosów wynika z faktu, że spora część uczestników opuściła salę przed zakończeniem zebrania. 
  W końcowej części zebrania za wybór podziękował Sołtys Tomasz Janiczek, który wyraził także nadzieję, że wraz z Radą Sołecką, przy współpracy z Radą Gminy i Wójtem, zrealizuje zamierzenia i plany.
   Podczas przerw potrzebnych na obliczanie głosów Wójt i Przewodniczący Rady Gminy odpowiadali na kolejne pytania zgłoszone przez uczestników. Także po zakończeniu zebrania kilka osób zgłosiło się na indywidualne konsultacje.

Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r. Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r.
Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r. Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r.
Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r. Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r.
Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r. Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r.
Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r. Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r.
Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r. Zebranie wiejskie w Zegocinie - 31.03.2019 r.

Sprawozdawczo - wyborcze zebranie wiejskie w Żegocinie - 31.03.2019 r.

Sprawozdanie Sołtysa Sołectwa Żegocina z kadencji 2015 - 2018

   W trakcie mojej czteroletniej kadencji wraz z Radą Sołecką i grupą osób wspierających realizowałem mandat zaufania, jakim zostałem obdarzony. Poniższe sprawozdanie z działalności sołtysa będzie przypomnieniem najważniejszych działań na rzecz naszej wsi i społeczeństwa .
    Zebranie wyborcze w 2015 roku wybrało mnie na sołtysa wsi Żegocina. Została wybrana 10-osobowa Rada Sołecka i 3-osobowa Komisja Rewizyjna.
    Jako sołtys reprezentowałem potrzeby wsi i mieszkańców na sesjach Rady Gminy W trakcie minionej kadencji odbyły się 4 zebrania wiejskie. Sołtys i Rada Sołecka spotykali się na zebraniach Rady Sołeckiej, aby wspólnie wypracować kierunki działań, określić najpilniejsze potrzeby wsi i społeczności tu mieszkającej.
    W minionej kadencji w sołectwie Żegocina:
- zostały zorganizowane dwie sąsiedzkie zbiórki pieniędzy dla rodzin poszkodowanych w pożarach,
- zorganizowaliśmy wraz z komitetem organizacyjnym zabawę charytatywną na rzecz jednej z mieszkanek Żegociny,
- udało się nam wygrać w głosowaniu internetowym Podwórko NIVEA, które zostało wybudowane,
- powstało w Żegocinie "Kino za Rogiem", które działa,
- przy wspólnych siłach została zorganizowana impreza charytatywna "Gramy dla Piotrka",
    Ponadto:
    W ramach Funduszu Sołeckiego 2016 roku z kwoty 15.000,00 tys. zł zostało wykonane:
- ofosowanie dróg gminnych: Górczyna, Brzeg, Nagórze-Podlas
- zakup korytek betonowych - Nowa Wieś,
- beton drogowy; droga Kowalczyki - Krupa,
- zakup przepustów drogowych; droga Wiktorówka i Brzeg,
- emulsja drogowa - poprawa dróg gminnych Nagórze, Cmentarz, Podlas, Patrówka, Nadole, Żarnówka, Żegocina Kępiaki, Kowalczyki
- poprawa dróg tłuczniem droga Kaleta.
   Fundusz Sołecki na rok 2017 w kwocie 36.488,30 zł został przekazany decyzją uchwały zebrania wiejskiego na wykonanie podbudowy pod parking przy szkole w Żegocinie, co zostało wykonane.
   W roku 2018 Fundusz Sołecki w kwocie 44 153,60 zł został przekazany na remont drogi Gminnej Brzeg, który został wykonany .
Na rok 2019 Funduszu Sołeckiego w kwocie 51.742,40 zł zostaną wykonane:
- poszerzenie drogi gminnej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową - kwota 15 000,00 zł
- ofosowanie dróg gminnych sołectwa Żegocina, wykonanie brakujących korytek opadowych przepustów - kwota 28.742,40 zł
- wykonanie 4. mijanek na drogach gminnych Nagórze - Góry, Przvbvszowka - Góry.
   W pracach przygotowawczych w ramach Funduszu Sołeckiego na bieżący rok odbyły się już rozmowy sołtysa z Radą Sołecką i mieszkańcami.
   Ponadto w sołectwie w minionej kadencji zostało wykonane:
- odwodnienie drogi i poszerzenie parkingu przy Ośrodku Zdrowia - 36.979,30zł
- remont drogi Pańskie 68.998,85 zł
- remont drogi Żegocina - Podlesie 49.969,98 zł
- remont drogi Żegocina - Dudziaki 65.229,97 zł
- remont drogi Żegocina - Ośrodek Zdrowia 19.821,70 zł
- remont drogi Żegocina Nowa Wieś - Zbiornik 59.272,75 zł
- remont drogi Górczyna 80.084,19 zł
- remont drogi Brzeg 37.035,30 zł
- remont drogi Nadole pętla -76.852,19 zł
- remont drogi transportu rolnego Cmentarz - Dział - 75.000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Żegociny /parking przy Urzędzie Gminy i balustrady na mostkach/ - kwota 107.198,89 zł
- projekt budowy chodnika przy D. W. 965 w Żegocinie /Nizowa/ - 20.000,00 zł
- remont nawierzchni z kostki przy pomniku św.Floriana - 9000,00 zł
- remont filtrów powolnych dla wodociągu Żegocina - 62.993,60 zł
- montaż lampy bakteriologicznej SUW w Żegocinie - 3700.00 zł
- budowa sieci wodociągowej - 66.993,60 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej - 118.378,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej bez przyłączy - 90.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach PROW 57.000,00, udział własny gminy - 33.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej montażu windy w budynku Urzędu Gminy - 10.000,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żegocinie - 48.320,02 zł
- rozbudowa Przedszkola Publicznego w Żegocinie - 280.618,00 zł
- projekt placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Żegocinie - 2600,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego Żłobka - 24.300,00zł
- rewitalizacja parku i przestrzeni publicznej w Żegocinie - 227.500,00 zł; dofinansowanie w ramach PROW - 115 800,00 zł , udział własny gminy - 111.700,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni przy Zespole Szkół w Żegocinie - 420.246,00 zł; dofinansowanie w ramach PROW - 35.000,00 zł
udział własny gminy - 338.147,11 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku ZGK - 10.200,00 zł

    Kończąc swoje sprawozdanie w głębi duszy wierzę, iź to co robimy wraz z Radą Sołecką spotyka się ze społeczną aprobatą. Z tego miejsca pragnę podziękować mieszkańcom wsi, którzy aktywnie włączyli się w działanie poprzez fizyczne uczestnictwo w pracach, ale także poprzez merytoryczne wsparcie i konstruktywną krytykę.
   Nasze działania nie miałyby większego odzewu, gdyby nie współpraca z władzami samorządowymi, minionej i obecnej kadencji którym składam szczególne podziękowania za wszelką pomoc, zrozumienie potrzeb i realizację zadań na terenie naszego sołectwa. Tylko przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców, Sołtysa, Rady Sołeckiej i władz samorządowych na czele z Wójtem, możliwy jest pełny sukces działań na rzecz naszej wsi. Dlatego też kończąc życzę Państwu dużo sił oraz patrzenia na najbliższy region, jak na nasze wspólne podwórko, na którym spotykamy się i żyjemy każdego dnia.
    Wiem, że nie wszystko zostało zrobione i jeszcze wiele rzeczy jest do zrealizowania. Jednakże każdemu z nas leży na sercu dobro naszej małej ojczyzny, dlatego jedynie dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu ludzi uda się nam pokonać wszelkie trudności i dojść do zamierzonego celu.
    Na tym kończę sprawozdanie dziękuję za uwagę.

                                                                                       Tomasz Janiczek - Sołtys Żegociny

Zdjęcia, relacja oraz wprowadzenie: Tadeusz Olszewski

[wstecz]

[zebrania 2019]