Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żegocina             

OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY W ŻEGOCINIE

Zarządzenie nr 0050.36.2019.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.  

   Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020:
1. do przedszkola, oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących przez Gminę Żegocina.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1

Potwierdzenia przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym - rodzice składają pisemną deklarację

od 11 lutego 2019r. do 22 lutego 2019r.

2

Uruchomienie rekrutacji. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 lutego 2019r. do 29 marca 2019r.

od 06 maja 2019r.
do 10 maja 2019r.

3

Weryfikacja wniosków

od 03 kwietnia 2019r. do 05 kwietnia 2019r

od 14 maja 2019r.
do 16 maja 2019r.

4

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

od 05kwietnia 2019r.

17 maja 2019r.

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu dziecka

od 08 kwietnia 2019r. do 12 kwietnia 2019r.

od 17 maja 2019r.
do 22 maja 2019r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komicję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

16 kwietnia 2019r.

23 maja 2019r.

Załącznik nr 2

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

31.01.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

31.01.2019r.

8.03.2019r.

15.00

  Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
w szkole podstawowej.

12.03.2019r.

  Prace Komisji Rekrutacyjnej

13.03.2019r.

15.00

  Opublikowanie w szkołach podstawowych listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

12.03.2019r.

15.03.2019r.

15.00

   Potwierdzenie pisemne przez rodziców lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

19.03.2019r.

15.00

   Opublikowanie w szkołach listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja-nabór uzupełniający

14.08.2019r.

16.08.2019r.

    Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami.

21.08.2019r.

   Prace Komisji Rekrutacyjnej

22.08.2019r.

   Opublikowanie w szkołach listy kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

21.08.2019r.

23.08.2019r.

   Potwierdzenie pisemnie przez rodziców lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

27.08.2019r.

   Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Wójt Gminy
mgr Wojciech Wrona

żegocina.pl

Zarządzenia Wójta Gminy Żegocina.